Hướng dẫn đánh giá công chức, chuẩn Hiệu trưởng chuẩn nghề giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hải Quỳnh
Ngày gửi: 15h:01' 10-05-2012
Dung lượng: 330.9 KB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người

UBND huyện Vị xuyên
cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

 Phòng GD&ĐT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————
————————————

: / CV - PGD

V/v Hướng dẫn qui trình đánh giá xếp loại chuẩn nghề giáo viên, chuẩn HT, PHT và đánh giá viên chức năm học 2011 – 2012
 Vị Xuyên, ngày 8 tháng 5 năm 2012.Kính gửi: - Các đơn vị trường học trực thuộc.

Để thực hiện hiệu quả công tác đánh giá chuẩn nghề giáo viên, chuẩn HT, PHT và đánh giá viên chức năm học 2011 – 2012 theo qui định, Phòng GD&ĐT huyện triển khai, hướng dẫn các đơn vị trường học một số nội dung sau:
Đánh giá, xếp loại chuẩn nghề giáo viên. (Chỉ áp dụng với giáo viên)
Hiệu trưởng nhà trường tiến hành tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên theo đúng qui trình và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn. Cụ thể:
- Bậc mầm non căn cứ theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Qui định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, gồm các phụ lục I, II kèm theo.
- Bậc tiểu học căn cứ công văn hướng dẫn số 616/BGD&ĐT-NGCBQL của Bộ GD&ĐT ngày 5/2/2010 về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Qui định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, gồm các phụ lục I, II, III, IV kèm theo.
- Bậc trung học cơ sở căn cứ công văn hướng dẫn số 660/BGD&ĐT-NGCBQL của Bộ GD&ĐT ngày 9/2/2010 về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên trung học cơ sở theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Qui định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, gồm các phụ lục I, II, III, IV kèm theo.
2. Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng. (Áp dụng đối với cả Phó Hiệu trưởng)
- Bậc mầm non căn cứ công văn hướng dẫn số 3619/BGD&ĐT-NGCBQL của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non theo thông tư 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Qui định về Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non, gồm các phụ lục I, II, III, IV kèm theo.
- Bậc tiểu học căn cứ công văn hướng dẫn số 3256/BGD&ĐT-NGCBQL của Bộ GD&ĐT ngày 17/5/2011 về việc hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học theo Quyết định số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 8/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Qui định về Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học, gồm các phụ lục I, II, III, IV kèm theo.
- Bậc trung học cơ sở căn cứ công văn hướng dẫn số 430/BGD&ĐT-NGCBQL của Bộ GD&ĐT ngày 26/1/2010 về việc hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng trường THCS theo thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Qui định về Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, gồm các phụ lục I, II, III, IV kèm theo.
3. Đánh giá công chức viên chức (Áp dụng tất cả viên chức ngành giáo dục bao gồm: HT, PHT, GV, NVHCPV):
Sau khi đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, căn cứ kết quả đó, Hiệu trưởng nhà trường tiến hành họp xét đánh giá viên chức năm học 2011 – 2012. Căn cứ theo mẫu chung phiếu đánh giá viên chức năm học 2011 – 2012, gồm 8 nội dung đánh giá với đầy đủ các tiêu chí hướng dẫn theo từng nội dung. Yêu cầu phiếu đánh máy vi tính, hoặc viết tay, có Hiệu trưởng nhà trường xác nhận và đóng dấu.
4. Các loại văn bản và thời gian nộp về bộ phận tổ chức cán bộ:
* Đánh giá chuẩn nghề giáo viên:
- Bậc MN nộp phụ lục II.
- Bậc TH nộp phụ lục IV.
- Bậc THCS nộp phụ lục IV
Nhà trường lưu lại các phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp của từng cá nhân giáo viên trong hồ sơ